Tarcza 6.0 - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Tarcza 6.0

Główne kierunki pomocy dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej 6.0. przed rozpatrzeniem poprawek Senatu.Prace nad ustawą trwają, zwłaszcza w zakresie poszerzenia grona branż, które zostaną objęte pomocą. 3 grudnia Senat przegłosował kilkaset poprawek do ustawy, a 9 grudnia ustawa będzie ponownie rozpatrywana przez Sejm i część poprawek ma zostać zaakceptowana przez stronę rządową, w tym rozszerzenie pomocy na branże: przewozy autokarowe, catering, piloci
i przewodnicy, pralnie. Pomocą ma zostać objętych ok. 40 branż.

Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r.

Warunki:

1) Wymóg prowadzenia na dzień 30 września 2020 r. (dane z rejestru regon na ten dzień) działalności gospodarczej oznaczonej wg. PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z

Zwolnienie obejmuje należne składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., wykazane w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc.

2) Wymóg: zgłoszenie jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.

3) Wymóg: Spadek przychodów z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Rodzaje działalności objęte pomocą:

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
56.10.A (restauracje)
56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)
59.14.Z (działalność związana z prelekcją filmów)
74.20.Z (działalność fotograficzna)
77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
79.90.C (Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana)
82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)
85.52.Z (Pozaszkolne formy edukacji artystycznej)
85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu)
85.59.A (Nauka języków obcych)
85.59.B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane)
86.10.Z (Działalność szpitali)
86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
86.90.D (działalność paramedyczna)
90.04.Z. (Działalność obiektów kulturalnych)
91.02.Z. (Działalność muzeów)
93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)
93.19.Z (pozostała działalność sportowa)
93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Dodatkowe postojowe jednorazowo

Dla osoby, która skorzystała ze świadczenia postojowego w ramach poprzednich tarcz (na podstawie art. 15 zs lub 15 ua): - prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą;
- wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług.

Warunki:

4) Wymóg prowadzenia na dzień 30 września 2020 r. (dane z rejestru regon na ten dzień) pozarolniczej działalności gospodarczej oznaczonej wg. PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z,

5) Wymóg: Spadek przychodów z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Rodzaje działalności objęte pomocą:

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
56.10.A (restauracje)
56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)
59.14.Z (działalność związana z prelekcją filmów)
74.20.Z (działalność fotograficzna)
77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
79.90.C (Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana)
82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)
85.52.Z (Pozaszkolne formy edukacji artystycznej)
85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu)
85.59.A (Nauka języków obcych)
85.59.B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane)
86.10.Z (Działalność szpitali)
86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
86.90.D (działalność paramedyczna)
90.04.Z. (Działalność obiektów kulturalnych)
91.02.Z. (Działalność muzeów)
93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)
93.19.Z (pozostała działalność sportowa)
93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Przewidziano też uprawnienie dla Rady Ministrów do wprowadzania w drodze rozporządzenia, ponownej wypłaty świadczenia postojowego(przewidzianego w art. 15zq), dla wszystkich albo niektórych osób, które otrzymały to świadczenie na podstawie art. 15zu, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skutki nimi wywołane, ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikające z tych stanów oraz obszary życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte konsekwencjami COVID-19.

Pomoc na ochronę miejsc pracy

Warunki:

1) Wymóg prowadzenia na dzień 30 września 2020 r. (dane z rejestru regon na ten dzień) pozarolniczej działalności gospodarczej oznaczonej wg. PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z,

2) Spadek przychodów z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40% w stosunku do w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

3) Złożenie wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4. w postaci elektronicznej za pomocą udostępnionego narzędzia do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy

4) Przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności

5) Przedsiębiorca nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie nie przysługuje

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:

1) których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

2) zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Sposób udzielenia

1) Na wniosek;

2) Na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

3) Dofinansowanie przekazywane jest w transzach miesięcznych.

4) Środki przekazane na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą podlegać egzekucji prowadzonej jedynie na rzecz pracowników, na których wynagrodzenia przyznano dofinansowanie.

Obowiązki w związku z udzieleniem dofinansowania

Do obowiązków przedsiębiorcy, który zawarł umowę o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, należy:

1) niewypowiadanie umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem;

2) powiadamianie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków;

3) rozliczenie otrzymanego dofinansowania i złożenie dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;

4) zwrot niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;

5) poddanie się kontroli wojewódzkiego urzędu pracy.

Termin złożenia wniosków

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do dnia 28 lutego 2021 r.

Przychód, pomoc de minimis

1) Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy są przyznawane zgodnie z zasadami przyznawania pomocy de minimis.

2) Przychód z tytułu świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy nie stanowi dla przedsiębiorcy przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dotacja do 5000 zł

Dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki:

1) Wymóg prowadzenia na dzień 30 września 2020 r. (dane z rejestru regon na ten dzień) pozarolniczej działalności gospodarczej oznaczonej wg. PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A,56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z,85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z

2) spadek przychodów z tej działalności o 40 % w październiku lub listopadzie 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego

3) złożenie wniosku w formie elektronicznej do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, do dnia 31 stycznia 2021 r.

Zwrot dotacji

1) Dotacja podlega zwrotowi w całości, gdy przedsiębiorca jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

2) Dotacja podlega zwrotowi w całości, gdy przedsiębiorca:

a) wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem;

b) złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń, o których mowa w ust. 4, lub nie spełniał innych warunków do udzielania dotacji;

c) nie poddał się kontroli.

Dotacja nie przysługuje

Dotacja nie przysługuje mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Przewidziano też uprawnienie dla Rady Ministrów do nadania uprawnienia Starostom do udzielania dotacji na podstawie umowy ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wszystkim bądź niektórym mikroprzedsiębiorcom oraz małym przedsiębiorcom, którzy otrzymali dotację zgodnie z art. 15zze4, lub do udzielania tej dotacji innym mikroprzedsiębiorcom lub małym przedsiębiorcom, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skutki nimi wywołane, ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikające z tych stanów oraz obszary życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte konsekwencjami COVID-19.


Opracowanie: Kancelaria Radców Prawnych Licht&Przeworska