Projekt ustawy - tarcza 6.0 - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Projekt ustawy – tarcza 6.0

Wsparcie dla przedsiębiorców z branż gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej.Wsparcie przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie ujętym w pkt I-II przeznaczone jest dla przedsiębiorców z branż gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej.

I Dodatkowe świadczenie postojowe

1) Przeznaczone jest dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z.

2) Warunkiem do otrzymania świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40% przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

3) Po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z oświadczeniem o rodzaju przeważającej działalności oraz oświadczeniem potwierdzającym, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego
w październiku albo listopadzie 2019 r.

Na ten moment z dodatkowego świadczenia postojowego będą mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, co oznacza, że ten rodzaj pomocy nie obejmie osób na umowach cywilnoprawnych. Jest jednak szansa na zmiany w tym zakresie, ponieważ pojawiły się już głosy krytyki.

II Zwolnienie z ZUS

1) Zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

2) Warunki przyznania:

1. prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. działalności oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z,
2. zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,
3. wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

3) Osoby uprawnione do skorzystania ze zwolnienia z tytułu składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. będą miały czas na złożenie wniosku wraz z oświadczeniami do ZUS nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r.

4) Płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwolnienia, będą zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że są zwolnieni z obowiązku jej składania.

5) Przewidziano możliwość przedłużenia okresu zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek jeżeli będzie tego wymagała sytuacja a jednocześnie będą na to pozwalały finanse budżetu państwa – wówczas przedłużenie będzie mogło nastąpić w formie rozporządzenia.

III Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na 3 miesiące, kosztów działalności, pożyczki- dla przedsiębiorców, którzy z nich nie korzystali we wcześniejszym okresie. Póki co niewiele ta zmiana wnosi, ponieważ większość przedsiębiorców już skorzystała z tej formy pomocy. Być może zostanie jednak przedłużony maksymalny okres na jaki będzie można ubiegać się o pomoc.

1) wsparcie dotyczy dofinansowania wynagrodzeń przewidzianych w:

1. art. 15g (Pomoc dla pracodawców - ochrona miejsc pracy; wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym; obniżenie wymiaru czasu pracy) – pomoc przyznawana przez FGŚP, w Szczecinie zajmował się tym WUP.
2. art. 15ga (Pomoc na ochronę miejsc pracy w przypadku spadku dochodów podmiotu uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem zabytku),
3. art. 15gg (Dofinansowanie ze środków FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie COVID-19)

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g, art. 15ga i art. 15gg, może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.;

2) wsparcie przewidziane w:

1. art. 15 zzb (Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług) – pomoc udzielana przez PUP;
2. art. 15zzc (Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych);
3. art. 15 zzd (Pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy);
4. art. 15zzda (Pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego);
5. art. 15zze (Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego);
6. art. 15zze2(Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnianych przez kościelne osoby prawne i ich jednostki organizacyjne).

Wnioski o przyznanie wsparcia mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r.

Wsparcie to może być udzielone do dnia 30 czerwca 2021 r.;

IV Zwolnienia z opłaty targowej

Projekt przewiduje zawieszenie poboru opłaty targowej w roku 2021. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Opłacie tej nie podlega sprzedaż dokonywana
w budynkach lub w ich częściach. Zwolnione z niej są także osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Bezzwrotna dotacja w wysokości pięciu tysięcy złotych dla przedsiębiorców, których firmy ucierpiały w wyniku epidemii. Świadczenie to będzie dostępne dla przedsiębiorców, których dochody spadły o 40 proc.


Opracowanie: Kancelaria Radców Prawnych Licht&Przeworska