PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

1 lipca 2020 r. rozpoczął się kolejny III etap wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Etap ten dotyczy wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2019).Podmioty objęte III etapem zobowiązane są do zawarcia umów w następujących terminach:

• umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 27 października 2020 r.,

• umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

Z uwagi na wejście w życie w dniu 31 marca 2020 ustawy o tzw. Tarczy Antykryzysowej (ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) zmianie uległy terminy wdrożenia PPK dla pracodawców z II fazy wdrożenia. Nowe obowiązujące terminy dla pracodawców, którzy zatrudniali 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych, to:

• 27 października 2020 r. – na zawarcie umowy o zarządzanie PPK,

• 10 listopada 2020 r. – na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.


Podmiotami zwolnionymi z obowiązku wprowadzenia PPK są:

• samozatrudnieni,

• osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową),

• mikroprzedsiębiorca, (przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro) pod warunkiem, iż wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.

• pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma do niego zastosowanie) prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE
w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Każdy pracodawca objęty etapem II i III o ile nie zalicza się do jednej z wyżej wymienionych grup zobowiązany jest do wprowadzenia PPK.


W celu realizacji ww. obowiązku przedsiębiorca zobowiązany jest do wyboru instytucji finansowej, która będzie gromadziła i inwestowała środki a następnie podpisania z nią umowy
o zarządzanie i umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie w firmie PPK. W tym w szczególności istotnym jest przygotowanie się do terminowego odprowadzania wpłat oraz prowadzenia i archiwizacji dokumentacji oraz poinformowanie pracowników o ich prawach i obowiązkach. Obsługa uczestników PPK będzie się także wiązała z przekazywaniem informacji instytucji finansowej oraz samym uczestnikom PPK.

Wpłat do PPK pracodawca dokonuje, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarł umowę o prowadzenie PPK. Jest on zobowiązany do obliczenia i przekazania wpłat finansowanych przez pracownika i przez siebie.


Źróło: Kancelaria Radców Prawnych Licht & Przeworska s.c.