Tarcza Antykryzysowa – rozwiązania dla wszystkich kategorii przedsiębiorstw - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Tarcza Antykryzysowa – rozwiązania dla wszystkich kategorii przedsiębiorstw

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).Założenia ogólne

Dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzeń pracowników objętych:

• przestojem ekonomicznym

lub

• obniżonym wymiarem czasu pracy

w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych, w następstwie wystąpienia COVID-19.


Kto może skorzystać ?

Wszyscy przedsiębiorcy bez względu na wielkość, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Konieczne jest wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru pracy, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych, w następstwie wystąpienia COVID-19. Ponadto:

• posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; organizacji pozarządowej, organizacji pożytku publicznego

• nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. (z zastrzeżeniem możliwości zawarcia umowy z ZUS lub uzyskania decyzji w sprawie spłaty zadłużenia);

• nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344,
z późn. zm.);


Spadek obrotów - jaka wartość ?

Ustawa daje pracodawcy dwie opcje do wyboru:

• nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

Uwaga ! za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

lub

• nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;

Uwaga! Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest
w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Przestojem ekonomicznym albo obniżonym czasem pracy mogą być objęci:

• pracownicy, czyli osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy

• osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą

• osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia

Uwaga – w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia koniczne będzie przeliczenie wynagrodzenia godzinowego na liczbę godzin wypracowanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinasowanie z FGŚP.


Zasady dofinansowania:

1. Przestój ekonomiczny

• spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 (w wysokości wskazanej wyżej)

• pracodawca ma prawo obniżyć wynagrodzenie pracownika do 50%, maksymalnie do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2600 zł brutto, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy

• obniżone wynagrodzenie pracownika jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1300 zł brutto, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy oraz powiększone o składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od części finansowanego wynagrodzenia,

• dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku - czyli wyższe niż 15 681 zł

2. Obniżony wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych

• spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 (w wysokości wskazanej wyżej)

• możliwość ograniczenia wymiaru czasu pracy o 20% lub mniej, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie będzie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,
z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

• obniżone wynagrodzenie pracownika jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do wysokości 50% tego wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia tj. 2079,43 zł; dofinansowanie obejmie również składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od części finansowanego wynagrodzenia,

• dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku - czyli wyższe niż 15 681 zł.


Procedura ubiegania się o dofinansowanie

1. Procedura wewnątrz firmy:

Wprowadzenie przestoju ekonomicznego oraz obniżonego wymiaru czasu pracy w firmie w związku z COVID-19 - warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawartym z:

• organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych
u pracodawcy, albo

• organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo • zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo

• przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Uwaga! Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19,
w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

W obecnej sytuacji przedstawiciele pracowników (co najmniej 2) mogą być wybrani z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, oczywiście przy zachowaniu procedur obowiązujących u pracodawców.

Uwaga!

W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

W porozumieniu określa się co najmniej:

• grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

• obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

• okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Wskazówka! W przypadku porozumienia w jego treści nie wskazujemy zatem pracowników z imienia i nazwiska te i inne dane m.in. dotyczące wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę obniżenia w przypadku przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy, wskazuje się w szczegółowym wykazie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie z FGŚP.

Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1-3 Kodeksu pracy.

Uwaga! To oznacza , że pracodawca nie będzie musiał składać pracownikom tzw. wypowiedzeń zmieniających ani zawierać z nimi dodatkowych indywidualnych porozumień w celu wdrożenia uzgodnionych rozwiązań.

Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy.

2. Procedura zewnętrza – dofinansowanie z FGŚP

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

• wniosek można złożyć w postaci elektronicznej jest on udostępniony na stronie Praca.gov.pl.

• dopuszcza się złożenie wniosku w formie papierowej, jednakże w związku z COVID-19 rozpatrzenie wniosku w formie papierowej może trwać dłużej.


Załączniki do wniosku:

• kopia porozumienia dotyczącego wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru pracy

• wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń

• oświadczenia pracodawcy dotyczące m.in.:

- statusu przedsiębiorcy,

- spadku obrotów gospodarczych,

- braku przesłanek upadłości.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć na maksymalnie 3 miesiące ale oczywiście pracodawca może dostosować okres na jaki będzie składał wniosek w zależności od sytuacji gospodarczej.

Warto również pamiętać że środki z FGŚP służą dofinansowaniu wynagrodzeń w związku z przestojem oraz obniżonym wymiarem czasu pracy i powinny być na ten cel przeznaczone.

Ważne – Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na wypłatę świadczeń nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń.

Natomiast w wyniku zmiany w przepisach tzw. Traczy Antykryzysowej 2.0. Obowiązek utrzymania zatrudnienia nie obowiązuje po tym okresie.

Kluczowe jest zatem odpowiednie zarządzenie personelem i strategiczne korzystanie z form wsparcia przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej.


Opracowanie: Żak Legal Support Office