Posiedzenie PRRP w Stargardzie - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Posiedzenie PRRP w Stargardzie

28 stycznia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.Głównym przedmiotem posiedzenia było:

- zatwierdzenie podziału środków Funduszu Pracy w roku 2019 i 2020,

- rozpatrzenie dwóch spraw o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń (koszty szkolenia),

- przekazanie wykazu pracodawców, z którymi zawarto umowy w ramach prac interwencyjnych, wyposażenia stanowiska pracy, robót publicznych i organizatorami staży w 2019 r.,

- opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności urzędu i wydatkowania środków Funduszu Pracy.

Dyrektor PUP zreferowała zmiany podziału środków Funduszu Pracy w roku 2019 i 2020 – po wysłuchaniu argumentów PRRP zaopiniowała pozytywnie zaproponowane zmiany. Następnie Pani Dyrektor PUP przedstawiła informacje szczegółowe dotyczące wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń (koszty szkolenia). Oba wnioski zostały zaopiniowane przez PRRP pozytywnie.

Na koniec posiedzenia – Dyrektor PUP zapoznała zebranych z rocznym sprawozdaniem z działalności urzędu i wydatkowania środków FP. Rada po wysłuchaniu i uzyskaniu wyjaśnień zaopiniowała pozytywnie to sprawozdanie.

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego reprezentował Pan Mariusz Pietrucin.