Posiedzenie PRRP w Gryfinie - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Posiedzenie PRRP w Gryfinie

14 stycznia odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gryfinie. Podczas posiedzenia dyskutowano nad  stanem i strukturą bezrobocia na terenie powiatu gryfińskiego. Komentuje ekspertka ZPPZ, Magdalena Majchrzak.Zwrócono uwagę na relatywnie wysoką stopę bezrobocia (10,3%) na tle województwa zachodniopomorskiego (7,4%) oraz kraju (5,9%). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w Gminach Cedynia (7,2%), Trzcińsko-Zdrój ( 6,8%) oraz Chojna (6,3%). Wśród osób bezrobotnych dominowały kobiety (64%), osoby młode ( 25-44 lata – 51%) oraz z wykształceniem gimnazjalnym
i niższym (35%). Dodatkowo bezrobocie w powiecie w 2018 roku zostało wygenerowane przez osoby zamieszkujące tereny wiejskie, długotrwale bezrobotne i bez doświadczenia zawodowego.

Niepokojący jest fakt wysokiego wskaźnika (49,07%) pomocy udzielanej przez PUP osobom bezrobotnym profilu III (osoby niezainteresowane pracą, zainteresowane świadczeniami socjalnymi) oraz niskiego wskaźnika pomocy udzielanej osobom profilu I (osoby samodzielnie, aktywnie poszukujące pracę). W 2018 roku w celu aktywizacji osób bezrobotnych w powiecie gryfińskim podjęto szereg działań w ramach środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W sumie działaniami objęto 1430 osób. Dodatkowo Urząd Pracy zrealizował liczne działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Łącznie przyjęto do realizacji 3035 ofert pracy. W efekcie wydano 1328 skierowań do pracy, udzielono 730 porad zawodowych, przeprowadzono 1151 postępowań dotyczących rejestracji oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca oraz
164 postępowania dotyczące wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Tak szeroka współpraca z bezrobotnymi osobami pochodzącymi spoza Polski stanowi intensywniejszy niż dotychczas obszar zaangażowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

Na szczególną uwagę, z punktu widzenia Pracodawców zasługują plany PUP w Gryfinie w zakresie priorytetów działań na rok 2019. W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (łączna przyznana kwota 299 300 zł) będzie wspierane głównie kształcenie ustawiczne w zidentyfikowanych w powiecie zawodach deficytowych (zgodnie z Barometrem zawodów 2019
w województwie zachodniopomorskim to m.in. pracownicy budowlani, fizjoterapeuci i masażyści, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, fryzjerzy, kosmetyczki, kucharze, pielęgniarki i położne, samodzielni księgowi oraz pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych). Na wsparcie mogą liczyć także osoby nieposiadające świadectwa dojrzałości, pracownicy z grup zagrożonych ubóstwem, osoby pracujące przez co najmniej 15 lat w warunkach szczególnych, którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele kształcenia zawodowego i pozostali nauczyciele, jeżeli podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu oraz osoby po 45 roku życia. Jeden pracodawca w 2019 roku na ten cel będzie mógł pozyskać 25 000 zł (w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw) oraz 50 000 zł (w przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw). W przypadku ubiegania się przez pracodawcę o przyznanie środków KFS na kwotę przekraczającą kwotę przeciętnego wynagrodzenia wymagane będzie zabezpieczenie realizacji warunków umowy. Z obowiązku wniesienia zabezpieczenia zwolnione będą jednostki sektora finansów publicznych. Wnioski składane przez jednostki organizacyjne powiatu będą podlegały zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Rynku Pracy. W pierwszej kolejności do realizacji będą przyjmowane wnioski pracodawców zatrudniających poniżej 10 pracowników oraz nie korzystających ze środków KFS w okresie ostatnich 12 miesięcy. Dodatkowe środki będą możliwe do pozyskania z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (planowana kwota środków 6 116 400 zł). Z tego większość środków zostanie przeznaczona na staże (32,80%), podjęcie działalności gospodarczej (20,60%) oraz refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy (13,32%).

Istnieje także możliwość pozyskania środków na szkolenia oraz studia podyplomowe. Z punktu widzenia pracodawców istotne mogą być kryteria kierowania na staż uchwalone przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Gryfinie. Organizator stażu nie może znajdować się w stanie likwidacji lub upadłości oraz nie może zalegać z należnymi podatkami z tytułu zatrudnienia oraz należnościami w stosunku do ZUS. Okres odbywania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy (wyjątek stanowią zawody o kodzie 911 „pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe” oraz 515303”robotnik gospodarczy” – tu staż nie może przekroczyć 3 miesięcy). Wnioskodawca musi zadeklarować zatrudnienie po zakończonym stażu na okres minimum 3 miesięcy przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i wymiar czasu pracy nie niższy niż ½ etatu. W przypadku ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby skierowanej pracodawca będzie musiał zapewnić zatrudnienie przez minimum 25 miesięcy. Utrzymana została pomoc osobom bezrobotnym chcącym podjąć działalność gospodarczą. W ramach tego działania można pozyskać jednorazowo środki w kwocie 21 000 zł. Przy czy w tym przypadku będą preferowane osoby powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotne. Wskazane na roku 2019 działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Gryfinie.

Komentarz ekspertki ZPPZ Prof. nadzw. dr hab. Magdaleny Majchrzak, przedstawicielki ZPPZ w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Gryfinie.