Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Stargardzie - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Stargardzie

17 września w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie odbyło się posiedzenie PRRP.W posiedzeniu oprócz członków PRRP uczestniczyła Wice Starosta Stargardzki Pani Joanna Tomczak oraz Dyrektor PUP w Stargardzie Pani Patrycja Gross. Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego reprezentował Pan Mariusz Pietrucin.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący PRRP Pan Andrzej Puławski, który poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie

W trakcie posiedzenia nastąpiło omówienie proponowanych zmian podziału środków Funduszu Pracy. Uzasadnienie potrzeby zmian przedstawiła Pani Dyrektor Patrycja Gross. Po wysłuchaniu argumentów PRRP w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany.

W trakcie posiedzenia rozpatrzono dwa wnioski o umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku. Jeden z wniosków został zaopiniowany pozytywnie, drugi – negatywnie.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący PRRP w Stargardzie zakończył posiedzenie.